✖ Sluiten

Algemene Voorwaarden

RankTrackr Gebruikersovereenkomst en Gebruiksvoorwaarden.
RankTrackr Gebruikersovereenkomst en Gebruiksvoorwaarden

RankTrackr (Kundi d.o.o.) verstrekt deze Gebruikersovereenkomst (de “Overeenkomst”) als contract tussen jou (de “Gebruiker”) en Kundi d.o.o., een Sloveense corporatie die gevestigd is op Gmajna 42a, 2380 Slovenj Gradec, Slovenië. Je moet alle voorwaarden in deze Overeenkomst lezen en accepteren om gebruik te kunnen maken van onze website op RankTrackr.com (de “Site”) en gerelateerde diensten (collectief het “RankTrackr Platform”). DOOR HET VAKJE AAN TE VINKEN EN OP DE “VERSTUUR” KNOP TE KLIKKEN, STEM JE ERMEE IN DOOR DEZE OVEREEKOMST GEBONDEN TE ZIJN. ALS JE DEZE OVEREEKOMST NIET IN ZIJN GEHEEL ACCEPTEERT, MAG JE GEEN TOEGANG KRIJGEN OF GEBRUIK MAKEN VAN HET RANKTRACKR PLATFORM. ALS JE DEZE OVEREENKOMST ACCEPTEERT UIT NAAM VAN EEN ENTITEIT, DAN VERTEGENWOORDIG JIJ DEZE ENTITEIT EN HEB JIJ WETTIG GEZIEN DE AUTORITEIT OM DIE ENTITEIT AAN DEZE OVEREENKOMST TE VERBINDEN.

Het Platform
Doel van het RankTrackr Platform. Het RankTrackr Platform stelt Gebruikers in staat om keyword en site rankings op verschillende zoekmachines te monitoren en te analyseren.

Criteria
Het RankTrackr Platform is uitsluitend beschikbaar voor legale entiteiten en personen die minimaal achttien jaar oud zijn en anders in staat zijn tot het vormen van juridisch bindende contracten onder het toepasselijke recht.

Inachtneming
Gebruiker zal geen wetten of rechten van derden schenden op of gerelateerd aan het RankTrackr Platform. Gebruiker gaat akkoord met het naleven van alle van toepassing zijnde import- en export wetten en eigendomsrechten van derden.

Erkenningen door Gebruiker van RankTrackrs Rol
Service Contracten. RankTrackr en haar licentiegevers behouden alle Eigendomsrechten op en naar het RankTrackr Platform. Gebruiker mag alleen van het RankTrackr Platform gebruik maken voor het uitvoeren van de verplichtingen in deze Overeenkomst en elk Service Contract dat is aangegaan uit hoofde van deze Overeenkomst en de voorwaarden die in de Licentie Overeenkomst staan. RankTrackr behoud het recht om het RankTrackr Platform op elk moment en naar RankTrackrs eigen goeddunken te veranderen. Gebruiker is niet bevoegd om “links” naar het RankTrackr Platform te creëren, of om de content op het RankTrackr Platform te “framen” of te “spiegelen,” op elke ander(e) server of internet-gebaseerd apparaat.

Niet terugvorderbaar
Alle RankTrackr Kosten zijn niet terugvorderbaar. Dit is van toepassing ongeacht of de Service op tevredenstellende wijze is voltooid.

RankTrackr Beleidslijnen
Identiteit en Account Beveiliging
RankTrackr is niet verantwoordelijk voor het waarborgen en behouden van de vertrouwelijkheid en veiligheid van het RankTrackr account wachtwoord van de Gebruiker. Gebruiker is hier geheel zelf verantwoordelijk voor. Gebruiker stemt ermee in om dit wachtwoord niet vrij te geven aan derden en draagt de volledige verantwoordelijkheid voor elk gebruik en elke actie die middels het gebruik van dit wachtwoord op RankTrackr wordt ondernomen. Indien je vermoed dat je wachtwoord kwijt of gestolen is, dien je RankTrackr ondersteuning hier onmiddellijk van op de hoogte te stellen.

Betalingsaccounts
Wanneer een gebruiker zich op de Site registreert, betaalt hij RankTrackr de servicekosten door het afsluiten van een abonnement.

Handhaving van Gebruikersovereenkomst en Beleid
RankTrackr heeft het recht maar niet de verplichting om je toegang tot het RankTrackr Platform stop te zetten of te annuleren, als we denken dat je deze Overeenkomst, onze rechten of die van een andere partij hebt geschonden of inconsistent hebt gehandeld. Zonder het beperken van RankTrackrs andere corrigerende maatregelen, kunnen we je account schorsen of beëindigen en verdere toegang tot het RankTrackr Platform weigeren als je: voorwaarden in deze Overeenkomst of andere geschreven beleidslijnen en procedures op de Site schend; we niet in staat zijn om informatie die je aan ons verstrekt te verifiëren of op echtheid te controleren; of we denken dat je acties juridische risico’s kunnen veroorzaken voor jou, onze Gebruikers of voor RankTrackr. Zodra je account is geschorst of beëindigd, mag je het gebruik van het RankTrackr Platform NIET voortzetten onder een andere account of je opnieuw inschrijven onder een nieuwe account. Daarbij kunnen overtredingen van deze Overeenkomst in de ruimste zin van de wet vervolgd worden, en kunnen ze resulteren in aanvullende straffen en sancties.

Beëindiging van een Service Contract
De Gebruiker mag zijn contract op elk moment beëindigen, maar kan geen aanspraak maken op betalingen die reeds aan RankTrackr zijn gedaan, tenzij hierover een wederzijdse overeenkomst is bereikt.

Gehele Overeenkomst
De voorwaarden in de Overeenkomst annuleren en vervangen elke andere voorafgaande of gelijktijdig uitgevoerde discussies, overeenkomsten, opmerkingen, garanties en/of andere communicaties tussen hen.

Tarieven en Betalingen
Formele Facturen en Belastingen
RankTrackr is niet verantwoordelijk voor het bepalen van de noodzaak van of voor het verstrekken van formele facturen, of voor het vaststellen, verbeteren of achterhouden van belastingen die van toepassing zijn op de Betalingen.

Looptijd en Beëindiging
Looptijd
De looptijd van deze Overeenkomst gaat van start op de Effectieve Datum en blijft van kracht tot de beëindiging.

Beëindiging
Beide partijen mogen deze Overeenkomst op elk moment met onmiddellijke ingang beëindigen, met of zonder reden, na het verstrekken van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij, op voorwaarde dat de beëindiging niet de geldigheid van een Service Contract beïnvloed dat voorafgaand aan de beëindiging is uitgevoerd en deze Overeenkomst van kracht blijft op dergelijke Service Contracten.

Annuleringsbeleid
De Gebruiker kan de Service op elk moment annuleren, direct vanaf de gebruikte PayPal account of vanaf de geregistreerde RankTrackr account (in het geval dat PayPal niet als betaaldienst is gebruikt).

Consequenties van Beëindiging
Beëindiging zal de Client niet bevrijden van de vereiste om te betalen voor de tijd en kosten die gemaakt zijn voorafgaand aan de effectieve datum van de beëindiging, waarvoor de kosten, inclusief eventuele van toepassing zijnde belastingen, in navolging van beëindiging aan de Client gefactureerd zullen worden en waarvoor de creditcard van de Client, of een andere betaalmethode, belast zal worden.

Geld terug garantie & restitutie beleid
Over het algemeen geven wij geen restitutie voor geannuleerde contracten. Om een voorbeeld te geven, als je een maandelijks contract hebt en je verzoekt na twee dagen om een restitutie, zal deze niet worden aanvaard. Er worden geen restituties verstrekt voor eenmalige kosten, extra kosten of dekkingskosten. In het geval van AUP schendingen verlies je alle recht op restitutie.

Garantie Disclaimer
RANKTRACKR GEEFT GEEN EXPLICIETE VERKLARINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN, WERK PRODUCT, RANKTRACKR PLATFORM OF ENIGE ACTIVITEITEN OF ITEMS GERELATEERD AAN DEZE OVEREENKOMST. TOT WAT MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE WET, DOET RANKTRACKR AFSTAND VAN ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE BEPALINGEN, GARANTIES OF ANDERE VOORWAARDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-SCHENDING.BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEIDIN GEEN GEVAL KAN RANKTRACKR AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, INDIRECTE KOSTEN OF JURIDISCHE KOSTEN, SCHADE, KOSTEN VOOR INSTALLATIE EN VERWIJDERING, OF HET VERLIES VAN DATA, PRODUCTIE OF WINST. DEZE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING OP ELKE AANSPRAKELIJKHEID, ONGEACHT OF DEZE VOORTVLOEIT UIT EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE RECHTSGROND, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEDEN VAN DERGELIJKE KOSTEN OF SCHADE EN ZELFS ALS DE BEPERKTE RECHTSMIDDELEN DIE ZIJN VERSTREKT TEKORTSCHIETEN.ALGEMEEN

Gehele Overeenkomst.
Deze Overeenkomst vervangt alle eerdere of gelijktijdige discussies, overeenkomsten, verklaringen, garanties en andere communicatie tussen hen. Aanvullende Overeenkomsten. Cliënten en Aannemers mogen een aanvullende of andere schriftelijke overeenkomst afsluiten die zij geschikt achten. De voorwaarden van deze Overeenkomst, echter, regelen en hebben voorrang op elke voorwaarde in een aanvullende overeenkomst die bedoeld is voor het uitbreiden van RankTrackrs verplichtingen of het beperken van RankTrackrs rechten onder deze Overeenkomst. Kennisgevingen: Toestemming voor Elektronische Kennisgeving.

Je stemt in met het gebruik van:
Elektronische middelen voor het voltooien van deze Overeenkomst en het communiceren van kennisgevingen in het kader van deze Overeenkomst; en elektronische dossiers om informatie gerelateerd aan deze Overeenkomst of je gebruik van het RankTrackr Platform op te slaan. Kennisgevingen op grond van deze bepaling zijn ongeldig tenzij schriftelijk ingediend: door RankTrackr via e-mail (in elk geval naar het adres dat jij verstrekt), een bericht op de RankTrackr Site of door jou via e-mail naar info@ranktrackr.com of een ander adres dat RankTrackr schriftelijk heeft gespecificeerd. De datum van ontvangst wordt beschouwd als de datum waarop een dergelijke kennisgeving is overgebracht. RankTrackr mag op elk moment en zonder kennisgeving veranderingen en wijzigingen doorvoeren in haar Privacybeleid, met toekomstige werking. Als je het RankTrackr Platform blijft gebruiken na de effectieve datum van een gereviseerde versie zal dat automatisch inhouden dat u zich akkoord verklaart met de gebruiksvoorwaarden. Geen enkele wijziging of aanpassing van deze Overeenkomst is bindend tenzij een bevoegd vertegenwoordiger van RankTrackr hiervoor schriftelijke toestemming heeft verstrekt (schriftelijk instrument zal uitdrukkelijk elektronische communicatie zoals e-mail en elektronische kennisgeving uitsluiten maar zal wel facsimiles bevatten).

Geen afstandsverklaring van rechten
Het uitblijven of vertragen van de uitoefening of handhaving van één van de rechten in deze Overeenkomst door de partijen, vormt geen ontheffing van een dergelijk recht en zal op geen enkele manier het recht van die partij aantasten om dit later te handhaven of uit te oefenen, tenzij deze partij een uitdrukkelijk geschreven vrijstelling verstrekt die is getekend door de gemachtigde vertegenwoordigers van beide partijen.

Overdraagbaarheid
Gebruiker mag deze Overeenkomst, of de rechten of verplichtingen onder deze Overeenkomst, niet toewijzen zonder RankTrackrs voorafgaande schriftelijke toestemming in de vorm van een schriftelijk instrument getekend door een bevoegd vertegenwoordiger van RankTrackr (in dit geval zal schriftelijk instrument uitdrukkelijk elektronische communicatie zoals e-mail en elektronische kennisgeving uitsluiten maar zal wel facsimiles bevatten). RankTrackr mag deze Overeenkomst vrij toewijzen zonder toestemming van Gebruiker. Elke poging tot overdracht of uitbesteding in strijd met deze Sectie zal nietig zijn.

Scheidbaarheid
Indien een bepaling in deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt bevonden, wordt deze bepaling of een gedeelte daarvan ongeldig volgens de jurisdictie waarin deze onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt bevonden tot de strekking van de onwettigheid, ongeldigheid of niet-uitvoerbaarheid, en wordt aangepast voor zover noodzakelijk is om aan de van toepassing zijde wet te voldoen en zo het maximale effect te geven aan de bedoeling van de partijen. De onwettigheid, ongeldigheid of niet-uitvoerbaarheid van dergelijke bepalingen in die jurisdictie zal op geen enkele manier afbreuk doen aan de wettigheid, geldigheid of uitvoerbaarheid van een bepaling in andere jurisdicties of van welke andere bepaling dan ook.

Rechtskeuze
Enige geschillen met betrekking tot RankTrackr die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan deze Overeenkomst zijn onderworpen aan de Sloveense wet en de rechtbank van Ljubljana heeft exclusieve rechtsbevoegdheid om dergelijke geschillen vast te stellen.

Informele Geschillenbeslechting
RankTrackr en Gebruiken gaan hierbij akkoord dat enige Claims eerst zullen worden afgehandeld door het geschillenbeslechting programma van RankTrackr. In geval van betwisting vragen wij je contact met ons op te nemen via info@ranktrackr.com om het geschillenbeslechting programma te initiëren.
Gangbare Taal
De Engelstalige versie van deze Overeenkomst zal in alle gevallen leidend zijn en prevaleren in geval van eventuele tegenstrijdigheden in vertaalde versies.

DEFINITIES
“Client” betekent elke Gebruiker die gebruik maakt van het RankTrackr Platform voor Services die door RankTrackr worden uitgevoerd. Van tijd tot tijd kan RankTrackr zelf als Client handelen, en in dat geval zijn de voorwaarden van deze Overeenkomst die van toepassing zijn op Cliënten ook van toepassing op RankTrackr.

“Vertrouwelijke Informatie” betekent aan de Client te leveren producten of diensten, Werk Product, en elke andere informatie verstrekt aan of gecreëerd, ongeacht of dit is in tastbare, elektronische, grafische, verbale, visuele of andere vorm. Vertrouwelijke Informatie bevat geen materiaal of informatie die: (a) over het algemeen bekend is bij derden als resultaat van geen daad of verzuim van de Client; (b) als gevolg van openbaarmaking rechtmatig ontvangen is zonder restricties voor de openbaarmaking van een derde partij die het recht heeft de informatie te verspreiden; (c) al bekend was bij de Gebruiker voorafgaand aan het ontvangen van de andere partij en niet ontvangen is van een derde partij in overtreding van diens verplichtingen of vertrouwelijkheid; of (d) onafhankelijk is ontwikkeld door Gebruiker zonder het gebruik van Vertrouwelijke Informatie. “Contract” betekent een specifiek project of verzameling van doorlopende werkzaamheden waarvoor de Client heeft verzocht dat Diensten worden uitgevoerd door een Aannemer en de Aannemer op het RankTrackr Platform akkoord is gegaan. “Effectieve Datum” betekent de datum waarop deze Overeenkomst geaccepteerd wordt. “Licentie Overeenkomst” betekent de licentie overeenkomst tussen Gebruiker en RankTrackr gerelateerd aan het gebruik van de software van het RankTrackr Team. “RankTrackr Team” betekent het online platform waartoe toegang wordt verkregen met behulp van RankTrackrs software en toegang verschaft tot de informatie die door RankTrackr wordt verstrekt. “Eigendomsrechten” betekent alle rechten, titels, eigendomsrechten en belangen van en bij auteursrechten, mask works, industriële ontwerpen, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, bedrijfsgeheimen, patenten en elke andere rechten in relatie tot intellectueel eigendom, erkend in elke jurisdictie, al dan niet geperfectioneerd. “Diensten” betekent het ophalen, verwerken of vergelijken van informatie, dienstverlening, web ontwikkeling, software ontwikkeling, schrijven, vertalen, administratieve, marketing, ontwerp en klantenservice, verkoop, data entry, algemene zakelijke dienstverlening en andere kennis-gebaseerde of online diensten. “Werk Product” betekent tastbare of niet-tastbare resultaten of prestaties waarvoor de Aannemer heeft ingestemd te creëren voor of levert aan de Client als resultaat van het uitvoeren van de Diensten onder een bepaald Contract, inclusief maar niet beperkt tot configuraties, computerprogramma’s of andere informatie, of aangepaste hardware, en intellectueel eigendom dat in verband daarmee is ontwikkeld.

Copyrights © RankTrackr 2011-2021   |   info@ranktrackr.nl   |   Privacy   |   Voorwaarden